Schowek - Wyszukiwarka ofert

Regulamin korzystania z serwisu www.worldtravel.com.pl

Właścicielem strony internetowej www. worldtravel.com.pl jest World Travel Arleta Orzyłowska -Lipka   z siedzibą w Siedlcach ul. Szalama Asza 1   NIP: 8212399028 (zwane dalej World Travel), które działa   jako pośrednik turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268).
Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) zawiera warunki wykonywania przez World Travel, na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z serwisu www.worldtravel.com.pl

 

Zasady ogólne

World Travel nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych zawieranych za pośrednictwem Portalu, gdyż zawsze jest nią wskazany i określony Organizator Imprez Turystycznych oferujący usługi będące przedmiotem umowy.
World Travel   informuje, że w/w umowy są zawierane i realizowane z zachowaniem Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych poszczególnych Organizatorów. World Travel   jedynie pośredniczy w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym Organizatorem. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych Organizatorów udostępniane są przed rezerwacją podróży i są integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Organizatorem.
World Travel służy informacją i doradztwem w kwestiach warunków wizowych i wymagań wjazdu do poszczególnych krajów, ale nie odpowiada za przyznanie wizy lub jej odmowę.

 

Rezerwacja
1. Rezerwacja założona poprzez stronę worldtravel.com.pl nie oznacza gwarancji wyjazdu i nie jest równoznaczna z blokowaniem miejsc w systemie rezerwacyjnym. Dostępność miejsc jest każdorazowo sprawdzana.
2. Potwierdzeniem   założenia rezerwacji jest przesłanie Klientowi na wskazany w zgłoszeniu adres, e-mail umowy   wraz z informacją   dot. Warunków Uczestnictwa danego Organizatora.
3. Umowa zostaje potwierdzona w momencie odesłania przez Klienta czytelnie podpisanego dokumentu oraz dowodu opłaty za założoną rezerwację. Klient zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych z konsultantem World Travel terminów płatności co gwarantuje utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich podanych w zleceniu rezerwacji uczestników.  World Travel wobec uczestnika/podróżnego za prawidłowe pośrednictwo przy dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej, dostępnej na stronie internetowej www.worldtravel.com.pl
5.Organizator imprezy turystycznej może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu wstępnej rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów. World Travel nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu i w Warunkach Uczestnictwa, jakie Klient podpisuje przy dokonywaniu rezerwacji.
 
Płatności
1. World Travel na podstawie umów z Organizatorami jest uprawnione do pobrania od Klienta, w imieniu Organizatora podróży, należności za zarezerwowane imprezy turystyczne.
2. Należności za zakupione imprezy turystyczne płatne są wg Warunków Uczestnictwa wybranego organizatora na rachunek bankowy World Travel lub organizatora imprezy turystycznej. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku World Travel lub Organizatora. Po otrzymaniu płatności Klient otrzymuje potrzebne dokumenty podróży. Brak opłaty za zarezerwowane imprezy w terminie skutkuje anulacją rezerwacji zgodnie z obowiązującymi Warunkami Uczestnictwa i płatności danego Organizatora. Powstałe koszty anulacji w pełni obciążają Klienta.
3. Jeżeli organizator podróży oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia podróży, to kwota zaliczki uiszczona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi.
4. Przy ofertach "last minute" Klient wysyła drogą elektroniczną na adres mailowy serwisu potwierdzenie przelewu z danymi: numer rezerwacji, imię i nazwisko Klienta. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie organom ścigania.

 

Odstąpienie przez Klienta od umowy oraz zmiany.

1. Klient w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży może odstąpić od zawartej za pośrednictwem World Travel umowy. Opłaty z tytułu odstąpienia od umowy każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Uczestnictwa danego Organizatora. Warunki odstąpienia od umowy stanowią integralną część Warunków Uczestnictwa danego Organizatora, a te każdorazowo Klient otrzymuje w momencie potwierdzenia rezerwacji imprezy turystycznej. Odstąpienie od umowy oraz zmiany rezerwacji imprezy mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem World Travel.   Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez World Travel pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy (Rezygnacje ustne, telefoniczne nie skutkują anulacją rezerwacji)
2. World Travel informuje, że jeżeli Klient po zawarciu umowy będzie dokonywał zmian: terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to Organizator pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego uczestnika. Zmiana rezerwacji za pośrednictwem World Travel, następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora.

 

Usługi  nie wykorzystane
Jeżeli Klient nie wykorzysta poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży.  Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek rezygnacji czy skrócenia podróży.

 

Ubezpieczenia
Organizator ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych danego Organizatora. World Travel zaleca zawarcie wyższego ubezpieczenia na czas podróży zagranicznej, zwłaszcza w przypadku wyjazdów poza Unię Europejską oraz zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej i wcześniejszego powrotu.

 

Reklamacje
1. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora, ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie, zakupionej w World Travel imprezy turystycznej.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora imprezy turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa danej imprezy turystycznej.

 

Przepisy wjazdowe, celne, zdrowotne
1. World Travel w każdym wypadku udziela Klientom rzetelnych informacji jakie jest zobowiązane przekazać. World Travel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Organizatorów turystyki. Wyczerpujące i aktualne informacje znajdują się w poradniku “Polak za granicą” na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl lub też na stronach ambasady kraju, do którego wybiera się Klient.
2.Każdy uczestnik podróży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych w celu realizacji imprezy turystycznej, a także za posiadanie niezbędnych dokumentów podróży. Wszystkie niedogodności, które powstaną z powodu nieprzestrzegania niniejszych przepisów, obciążają podróżnego, nawet wówczas, gdy przepisy te miałyby się zmienić po dokonaniu rezerwacji.
 
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
1. World Travel zobowiązuje się wykorzystywać dane uzyskane, przetwarzane i przechowywane podczas rezerwacji, rejestracji wyłącznie do celów realizacji umów oraz nie przekazywać ich dalej niezwiązanym osobom trzecim, o ile nie istnieje w tym względzie żadne ustawowe lub wymagane z urzędu zobowiązanie, na przykład w celu zwalczania nadużycia.
2. Jeżeli jest to konieczne do realizacji zawieranych umów, dane uczestników uzyskane podczas procesu wstępnej rezerwacji mogą być przekazywane dalej danemu Organizatorowi lub osobom trzecim.

 

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. World Travel dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje zawarte w Portalu (w szczególności materiały dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń, ceny) wolne były od błędów i pomyłek, tym niemniej nie gwarantuje, iż błędy i pomyłki takie nie występują, w związku z czym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem umowie o świadczenie usług turystycznych oraz w Warunkach Uczestnictwa Imprez Turystycznych.
3. World Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych World Travel, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
4. Korzystając z usług świadczonych przez World Travel oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.